BHV: Đèn hoạt động trên trang trí

Không khí, bầu không khí... bạn nói... bầu không khí

Trong Bài ViếT Này:

Cho đến ngày 15 tháng 11, BHV ra mắt hoạt động "Đèn trên trang trí" với một loạt các đồ đạc giá rẻ. Trong số các giao dịch tốt, chúng tôi đã chọn một tá nguồn sáng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đình chỉ giấy, chụp đèn bằng polypropylen, chân đèn và điểm để thu giữ trên mạng!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
BHV: Đèn hoạt động trên trang trí
⇡ Lên LầU