Đan: học cách đan sườn tiếng Anh

Đan: xương sườn tiếng anh được thực hiện bằng cách đan chỉ khâu tại chỗ. Hàng 1: đan tất cả các mũi khâu vào vị trí. Ra

Trong Bài ViếT Này:

Xương sườn tiếng Anh được thực hiện bằng cách đan chỉ khâu tại chỗ. Hàng 1: Đan tất cả các mũi khâu vào vị trí. Hàng 2: Đan xen kẽ tất cả dọc theo hàng một mũi khâu tại chỗ, sau đó là mũi khâu kép tại chỗ. Kết thúc hàng với hai mũi khâu tại chỗ. Xếp hạng sau: Lặp lại thao tác được thực hiện thứ hai cho tất cả các cấp bậc tiếp theo.

Đan: học cách đan sườn tiếng Anh: khâu

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Đan: học cách đan sườn tiếng Anh
⇡ Lên LầU