Sơn bom

Để sơn lại trong hai bước, ba phong trào, lựa chọn cho quả bom! Những lời khuyên này sẽ giúp bạn có được một màu sắc nhất quán

Trong Bài ViếT Này:

Để sơn lại trong hai bước, ba phong trào, lựa chọn cho quả bom! Những mẹo này sẽ giúp bạn có được màu đồng nhất trên tất cả các phương tiện: gỗ, kim loại... Chỉ cần lấy một số bìa cứng cũ, cuộn dính.... và một quả bom!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sơn bom
⇡ Lên LầU