Các loại sân thượng khác nhau là gì?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: loại sân thượng có thể cho phép hoặc không lưu thông thường xuyên và sử dụng bề mặt đất.

Sân thượng có lợi thế là có khả năng truy cập. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Thật vậy, sân thượng có thể truy cập cho phép người dân truy cập miễn phí. Sàn được phủ bằng bê tông, gạch, gỗ, đá hoặc đất. Trong trường hợp thứ hai, nó là một sân thượng thực vật mà trên đó thực vật có thể phát triển. Cơ sở khác nhau có thể diễn ra: ghế, bàn, vv Các sân thượng không thể tiếp cận không cho phép sử dụng bề mặt thường xuyên. Tuy nhiên, chúng có thể đáp ứng các cài đặt khác nhau trong nhà: thông gió cơ học, ăng-ten truyền hình, ống thoát khói, v.v. Công việc bảo trì và niêm phong cũng có thể. Bạn cũng vậy, hãy gửi cho chúng tôi câu hỏi brico của bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Các loại sân thượng khác nhau là gì?
⇡ Lên LầU